Hildering Packaging

Industrial Packaging

Artikel 1 Algemeen

 1. Hildering Packaging B.V., Hildering Industrial Packaging B.V., Go!Paint B.V. [en Hildering Innovations B.V.] zijn groepsmaatschappijen van De Hildering Groep B.V.
 2. Onder Verkoper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Hildering Packaging B.V., Go!Paint B.V. of een andere groepsmaatschappij van De Hildering Groep.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle offertes, orderbevestigingen en leveranties van Verkoper en vormen een wezenlijk onderdeel van de (verkoop)overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en kunnen deze Algemene Voorwaarden niet vervangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Verkoper.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes gedaan door Verkoper zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De overeenkomst (“Verkoopovereenkomst”) tussen Verkoper en Wederpartij wordt gesloten door de schriftelijke bevestiging van de order door Verkoper.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Verkoper niet aan een aanbod. De in de offerte vermelde prijzen zijn bindend.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en de levering van de zaken, en kosten van verzending.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

 1. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 2. Van de door Wederpartij aan Verkoper verstrekte monsters, tekeningen, getoonde modellen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuur, finish en/of andere gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van zijn naam, merk en/of codering.
 4. Onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde, beantwoorden afgeleverde zaken aan de Verkoopovereenkomst indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, kleuren en dergelijke, overeenkomen met door koper goedgekeurde monsters en/of proeven.
 5. Afgeleverde zaken worden tevens geacht aan de Verkoopovereenkomst te voldoen bij aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties en verschillen in uitvoering, alsmede kleurverschillen en nuances, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen verschillende afleveringen voordoen, ook in geval op monster of proef is verkocht.
 6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn van ten minste 30 dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 4 Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Verkoper, tenzij op de offerte anders staat vermeld. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 2. Het risico van verlies van of schade aan de goederen gaat over op Wederpartij op het moment van levering overeenkomstig de overeengekomen leveringsvoorwaarde als bedoeld in lid 1.
 3. De hoeveelheden vermeld in de verzend documentatie (zoals vrachtbrieven en vrachtontvangstbewijzen) worden verondersteld in orde te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag Verkoper ten hoogste 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid leveren. De totale koopprijs wordt dienovereenkomstig verhoogd respectievelijk verlaagd.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Verpakkingen

 1. Voor alle producten is een door Verkoper te bepalen verpakking in de prijs begrepen. Verkoper kan een huurprijs voor verpakkingen in rekening te brengen.
 2. Verpakkingsmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Verkoper met uitzondering van eenmalig verpakkingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld krimpfolie, papieren zakken, kartonnen dozen. Verkoper is niet verplicht eenmalig verpakkingsmateriaal terug te nemen. Verpakkingsmaterialen waarvoor statiegeld (of een waarborgsom) in rekening is gebracht dienen direct na het uitladen van de goederen als vooruitbetaalde retourvracht aan Verkoper te worden teruggezonden, bij gebreke waarvan Verkoper gemachtigd is het in rekening gebrachte statiegeld of waarborgsom niet aan Wederpartij terug te betalen. Voor het teruggezonden verpakkingsmateriaal zal Wederpartij worden gecrediteerd voor het bedrag dat eerder in rekening was gebracht.

Artikel 6 Overdracht van eigendom / eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper tot het moment dat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van enige met Verkoper gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of verrichte werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomsten daaronder begrepen.
 2. Gedurende de periode dat de eigendom van de goederen nog bij Verkoper berust, houdt Wederpartij de goederen in beheer voor Verkoper. Indien Wederpartij enige verschuldigde bedragen niet betaalt overeenkomstig de betalingstermijn zoals vermeld op een factuur, is Verkoper zonder voorafgaande kennisgeving gemachtigd de goederen in bezit te nemen.

Artikel 7 Betaling

 1. De volledige koopprijs dient te worden voldaan op de bankrekening van Verkoper netto overeenkomstig de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur. Indien de Wederpartij nalatig is met betrekking tot de betaling binnen de gestelde termijn is de Wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en geldt dat, onverminderd enig ander recht dat Verkoper heeft:
  1. Wederpartij een rente wegens niet-nakoming is verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag; en
  2. alle kosten, met inbegrip van gerechtelijke kosten, die zijn gemaakt ter verkrijging van betaling van het door Wederpartij verschuldigde bedrag, ten laste van Wederpartij komen.
 2. Verkoper is gerechtigd vooruitbetaling van de factuur of een gedeelte van de factuur te verlangen.
 3. Betalingen door Wederpartij dienen allereerst ter voldoening van openstaande schulden van Wederpartij aan Verkoper, in chronologische volgorde van de vervaldagen van de schulden. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
 4. Bij aflevering op afroep door Wederpartij is Verkoper gerechtigd om zes maanden na het in werking treden van de overeenkomst het verschil tussen de reeds in rekening gebrachte bedragen en 70% van de totale koopprijs aan Wederpartij te factureren met de opslag- en/of behandelingskosten voor eventueel reeds (geheel of gedeeltelijk) geproduceerde doch niet afgeroepen zaken te vernietigen of voor andere doeleinden dan aflevering aan Wederpartij aan te wenden en de daaraan verbonden kosten, samen met nog niet gefactureerde opslag- en/of behandelingskosten aan Wederpartij in rekening te brengen. Na een jaar is Verkoper voorts gerechtigd het gehele nog niet in rekening gebrachte restant van de koopprijs te factureren.
 5. Verkoper is ten alle tijde gerechtigd betaling, dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat uitvoering aan een Koopovereenkomst wordt gegeven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Geen garantie of bevestiging wordt gegeven door Verkoper, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, met betrekking tot de bruikbaarheid, toereikendheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel van de geleverde goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. De juistheid van de informatie die door Verkoper wordt verschaft over kwaliteit, samenstelling of mogelijke toepassingen van de goederen wordt alleen dan gegarandeerd indien een dergelijke garantie uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is opgenomen.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. De aansprakelijkheid van Verkoper zal de nettoverkoopprijs van de geleverde goederen niet te boven gaan. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om een gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
   Aansprakelijkheid van Verkoper voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kan Verkoper op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Verkoper aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Artikel 9 Garantie en reclames

 1. De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Bij ontvangst van de goederen inspecteert Wederpartij deze, met een zorgvuldigheid die gebruikelijk of toepasselijk is onder de omstandigheden. Reclames betreffende de kwaliteit of kwantiteit van de geleverde goederen dienen door Wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan Verkoper te worden gemaakt. Goederen zullen niet aan Verkoper worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 10 Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Diversen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen met betrekking tot de door Verkoper gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter van het arrondissement Noord- Holland te Haarlem. Op alle met Verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Download PDF

IJmuiden
Maart 2015

Algemene leveringsvoorwaarden ≡ Hildering Packaging